Så skyddar vi dina personuppgifter

Så skyddar vi personuppgifter

Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen förfogar över ett medlemsregister samt deltagarregister för konferenser till vilket/vilka medlemmen/konferensdeltagaren har registrerat sig via www.spci.se.

I samband med att en medlem/konferensdeltagare lämnar personuppgifter ska hen få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge sitt samtycke till denna.

Personuppgiftsansvarig är Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen styrelse.

Registren innehåller personuppgifter som namn, födelseår, adress, postadress, telefonnummer/mobilnummer, medlemskategori, sektionstillhörighet, epost samt bilder.

Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen behandlar personuppgifter endast för nedan angivna ändamål. Ändamålet med insamlade personuppgifter är att använda dessa för att:

  1. administrera medlemskapet samt förmånerna i föreningen (gäller medlem)
  2. distribuera tidskriften Svensk Papperstidning, per post eller digitalt (gäller medlem)
  3. möjliggöra riktad marknadsföring per post, e-post, sms och andra digitala kanaler baserad på

    intresseområden. (gäller medlem/konferensdeltagare)

  4. lämna information om Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen varor och tjänster (gäller

    medlem/konferensdeltagare)

Personuppgifter sparas under den tid som medlemmen är medlem i Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen. När det gäller konferensdeltagare sparar föreningen personuppgifter så länge det behövs utifrån de syften som beskrivits ovan eller för att följa gällande lagar. Det innebär att förvaringstiden för olika sorters uppgifter kan variera. Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen sparar kontaktuppgifter till dig så länge du visar eller kan antas ha intresse av föreningens verksamhet. Uppgifter sparas i minst ett år efter din senaste kontakt med föreningen och personuppgifter i samband med betalningar i sju år.

”En medlem som under två år trots uppmaning inte betalt den stadgade årsavgiften anses ha utträtt ur Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen”.

Personuppgifterna kommer varken att säljas eller överföras till någon annan part.

Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen äger rätt att ändra dessa villkor. Sådan ändring träder i kraft trettio dagar efter det att de ändrade villkoren publicerats på www.spci.se eller medlemmen/konferensdeltagaren informerats om ändringen via e-post eller postadress.

Medlem/konferensdeltagare har rätt att en gång per år skriftligen begära att få ett utdrag med de personuppgifter som finns lagrade hos Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen. Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen kommer på medlemmens/konferensdeltagarens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Medlemmar/konferensdeltagare som har frågor om Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen hantering av personuppgifter kan kontakta medlemsservice per e-post info@spci.se, telefon 08-783 84 00 eller per post till Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen, Box 5515, 114 85 Stockholm.

Organisationsnummer: 802002-6012

E-post: info@spci.se
Tel: 08-783 84 00